Anmälan om cistern som har tagits ur bruk

LÄS MER

Information om hantering av cistern i mark
Enligt 9 kap. 1 § i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:4) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. En cistern som tas ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten. För att minska risken för framtida förorening av marken där cisternen legat bör cistern som tas ur bruk tas upp för skrotning.


Lämpligt tillvägagångssätt vid skrotning av cistern i mark
Det rekommenderas att låta en ackrediterad firma utföra skrotningen av cisternen. Spillolja och slam betraktas som farligt avfall och skall tas om hand för destruktion eller regenerering på en anläggning med nödvändiga tillstånd. Kom ihåg att en eventuell nivåmätare ofta innehåller kvicksilver, vilket räknas som farligt avfall. Upptäcks föroreningar i marken då cisternen tas upp, måste miljökontoret kontaktas. Gräv i så fall inte vidare och fyll heller inte igen förrän miljökontoret gjort en bedömning. Be sedan företaget skicka ett skrotningsintyg till miljökontoret.


Väljer man att själv tömma och rengöra cisternen så måste man bifoga bilder på cisternrengöringen och upptagningen när man lämnar in skrotningsintyget.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000