Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Infrastruktur och samhällsbyggnad (3)

  Kommun och politik (7)

  • Redovisning av inkomstbortfall

   Här ansöker du som förvärvsarbetande förtroendevald i Nordmalings kommun om förlorad inkomstbortfall för medverkan vid sammanträden.

  Kultur och fritid (3)

  Livsmedel, alkohol och tobak (11)

  Miljö och hälsoskydd (14)

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

   Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

  • Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling

   Här kan du anmäla en verksamhet inom yrkesmässig hygienisk behandling som använder sig av stickande/skärande verktyg. Dessa är anmälningspliktiga och kan vara exempelvis tatuerare eller håltagare.

  • Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

   Ansök om djurhållning inom detaljplanelagt område.

  • Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst

   Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst

  • Förlängt intervall för slamtömning för permanentboende

   Här kan du ansöka om förlängt intervall för hämtning och tömning av enskilt avlopp.

  • Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Upplysning om övertagande av verksamhet

   Här kan du göra en upplysning gällande övertagande av en anmälning- eller tillståndspliktig verksamhet. Detta bör göras i god tid innan övertagande.

  Omsorg och stöd (20)

  Plan och bygg (8)

  • Göra en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Skapa attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  Samhällsskydd och beredskap (3)

  Utbildning och barnomsorg (26)