Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem
Beroende på storlek, utsläppsmängder och liknande delas de miljöfarliga verksamheterna in i olika klasser.  Klasserna avgör om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare håller dig informerad om vad som gäller för just din verksamhet. Klassningarna finns i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga, enligt miljöbalken är: bensinstationer, verkstäder, jordbruk och avloppsanläggningar.

Anmäla miljöfarlig verksamhet
Anmälan sker genom denna tjänst och ska lämnas i in i god tid (minst 6 veckor) före verksamheten påbörjas. Handläggningen för ansökan är normalt 5-6 veckor från att ansökningshandlingarna är kompletta. Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt taxa som är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige. Kontakta gärna Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få veta mer. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa