Enskild väg - bidragsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar inom kommunen:

Kommunfullmäktige har 1998-10-19 § 43 fastställt reglemente för bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag.

Utdrag ur reglementet:  "Bidrag beviljas till enskilda vägar för permanentboende (folkbokförd på fastigheten) som har en längd av minst 150 m. Av bidraget utgör 40% barmarksunderhåll och 60% vinterväghållning. Bidraget kan beviljas oberoende av varandra. Bidrag beviljas med 3 640 kronor per km och år ( 1,46 kronor per meter för barmarksunderhåll och 2, 18 kronor per meter för vinterväghållning) som indexregleras enligt Vägverkets normer för enskilda vägar.  Bidrag till byggande och iståndsättning beviljas ej. Periodisk besiktning av ovanstående vägars standard utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen varvid bidraget kan dras in om inte kraven uppfylls."

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa