Nordmalingsförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nu har alla som är folkbokförda eller äger fastighet i Nordmalings kommun möjlighet att lämna in ett Nordmalingsförslag och ge förslag på åtgärder i Nordmalings kommun. Nordmalingsförslag ersätter medborgarförslag. Nordmalingsförslag ger kommunen möjlighet att snabbare handlägga inkomna förslag eftersom förslagen direkt kan gå till rätt beslutsinsats istället för att behöva anmälas och beslutas i kommunfullmäktige.

Kriterier för Nordmalingsförslag:
Ett Nordmalingsförslag ska handla om sådant som ligger inom kommunens ansvar och befogenhet. Förslaget får inte vara diskriminerande eller strida mot lag. Förslaget får inte handla om personliga ärenden som exempelvis en fråga om bygglov eller bidrag.  Varje Nordmalingsförslag får enbart innehålla ett förslag, inte flera. Nordmalingsförslag ska inte handla om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
E-förslag undertecknas via e-legitimation.
Använder du blanketten ska förslaget undertecknas samt adress och telefonnummer till dig som förslagsställare anges.

Nämndkansliet granskar inkomna Nordmalingsförslag utifrån kriterierna ovan och återkopplar sedan till förslagsställaren hur förslaget kommer att hanteras. Antingen kommer förslaget att fällas på grund av att det inte uppfyller kriterierna, eller så går det vidare till rätt beslutsinstans (kommunstyrelse, utskott eller handläggare). De fällda förslagen kan ändå vara av intresse för kommunen och lämnas till sektor för hantering enligt gängse rutiner för felanmälan eller klagomål. Då meddelas förslagsställaren detta.

Målet är att beslut ska fattas i ärendet inom 90 dagar från att det anmälts.

Den stora skillnaden jämfört med medborgarförslag är att Nordmalingsförslag kan lämnas till rätt beslutsinstans med en gång, oavsett om det är en nämnd, utskott eller handläggare. En ytterligare bonus är att förslag som kan vara till nytta för kommunens utveckling, men som ej passar inom ramen för Nordmalingsförslag, kan fångas upp och hanteras inom berörd sektor.

Det är kommunstyrelsen som ansvar för Nordmalingsförslag. Varje år följs Nordmalingsförslag upp och en rapport lämnas till kommunfullmäktige med följande innehåll;
- antalet inlämnade förslag
- fördelning av förslag utifrån kön, samt
- andel förslag som överlämnas till sektorerna för hantering utanför Nordmalingsförslag samt andel avslag/bifall gällande accepterade Nordmalingsförslag
- analys av handläggningstid (mått – antal dagar från inlämning till beslut; målvärde 2023 – maximalt 90 dagar)

Ett inlämnat Nordmalingsförslag kan komma att publiceras i de protokoll som läggs ut på kommunens hemsida beroende på i vilken instans frågan bedöms hamna,  dina personuppgifter kommer dock inte att synas i dessa.

Frågor om e-tjänsten

Kansliavdelningen
kommun@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa