Ansökan om delad faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om vårdnadshavare inte är sammanboende men har gemensam vårdnad kan de få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll.

Förutsättningar för delad faktura

För att få delad faktura ska

  • vårdnadshavarna vara folkbokförda på olika adresser
  • vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad
  • barnet/barnen ha ett växelvis boende
  • båda vårdnadshavarna ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem. Båda vårdnadshavarna ska alltså vara innehavare av platsen på förskola/fritidshem eller inom pedagogisk omsorg.
  • båda vårdnadshavarna signera ansökan

Information om avgiften vid delad faktura

  • Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.
  • Vårdnadshavarna får varsin faktura.
  • De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta belopp enligt maxtaxans regler.

Uppsägning av plats

Om bara en av vårdnadshavarna säger upp platsen betalar den andra vårdnadshavaren som har sin plats kvar hela avgiften för barnet. Fakturan baseras på den sammanlagda inkomsten i vårdnadshavarens hushåll. 

Om ni vill säga upp platsen gör ni det via e-tjänsten för barnomsorg och fritids. Två månaders uppsägningstid gäller enligt Nordmaling kommuns regler för barnomsorg.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa