Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det är du fyller 20 år förutsatt att

  • du ska studera i gymnasieskola
  • du ska studera på heltid
  • är folkbokförd i Nordmalings kommun

Vid praktikplats gäller samma krav som för annan inackordering, med undantag av att praktikplats skall i första hand sökas så nära hemorten som möjligt och att praktiken skall vara minst 1 månad sammanhängande. 

Vid studier i gymnasiesärskola kan inackorderingstillägg beviljas om varken sjukersättning, vårdbidrag, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan betalas ut.

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 45 km) eller besvärlig resväg (minst 3 timmars restid/dag) behöver inackordera dig på skolorten.

Du kan INTE få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (tex busskort eller resetillägg)

När ska ansökan göras

Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti och beviljas under nio månader under läsåret. Fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.  Ansökan inkommen efter 1:a oktober behandlas inte retroaktivt.

Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta alltså med din ansökan till dess du vet var du skall bo.

Studier vid friskola eller ansökan om extra tillägg

Om du ska studera vid friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg söks också via CSN.

Bidragets storlek

Inackorderingstillägg utgår med 1/30 av prisbasbeloppet vid avstånd upp till 90 km  och 1/25 av prisbasbeloppet vid avstånd från 91 km och uppåt. (Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6-7 §§) avrundat till närmast lägre 10-tal kronor enligt beslut i Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Nordmalings kommun. För närvarande innebär det 1517 kr resp 1820 kr kronor per månad.).

Beslut om inackorderingstillägg sänds till den vårdnadshavare som står som utbetalningsmottagare.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan görs i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att göra detta kan blankett beställas från Barn och Utbildning. Se kontaktperson och telefonnummer nedan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Carina Kollin
Carina.Kollin@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa