Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg?

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år förutsatt att

  • du ska studera i gymnasieskola
  • du ska studera på heltid.

Om du är antagen enligt frisök, det vill säga i mån av ledig plats, kan du inte söka inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 45 km) eller besvärlig resväg (minst 3 timmars restid/dag) behöver inackordera dig på skolorten. I undantagsfall kan du få inackorderingstillägg för inackordering
på hemorten. Det måste då finnas speciella skäl. Tillägget inkluderar även bidrag till hemresor. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns.

 

När ska ansökan om inackorderingstillägg göras?

Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti.Ansökan inkommen efter 1 oktober behandlas inte retroaktivt.

 Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta med ansökan tills du vet var du ska bo.

 

Ska du studera vid en friskola eller folkhögskola, eller ansöka om extra tillägg?

Om du ska studera vid friskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg
söks också hos CSN. Dessa ansökningar skickas till CSN, Postservice, 833 81 Strömsund. Studiebidraget utbetalas som tidigare, utan ansökan.

  

Hur mycket kan betalas ut i inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg utgår med 1/30 av prisbasbeloppet (Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6-7 §§) avrundat till närmast lägre 10-tal
kronor enligt beslut i utskott, Nordmalings kommun.

 Beslut om inackorderingstillägg sänds till den vårdnadshavare som står som utbetalningsmottagare.

 

Observera

Inackorderingstillägg och resetillägg/busskort för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Därför får elev aldrig ansöka om både inackorderingstillägg
och resetillägg/busskort.

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Sektor Barn- och utbildning
Barn.utbildning@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa